Despre

Hotărârea Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. VI lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. 1.
 
(1) Comitetul național pentru situații speciale de urgență, denumit în continuare Comitet național, se constituie și funcționează, potrivit legii, ca organism interministerial, sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate națională, în cadrul sistemului național de management al situațiilor de urgență.

(2) Comitetul național se compune din:

a) președinte: viceprim-ministru pentru securitate națională;

b) vicepreședinte: ministrul afacerilor interne;

c) membri: miniștri și conducătorii instituțiilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. –

(1) Comitetul național îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comitetul național asigură:

a) îndeplinirea atribuțiilor specifice pe linia realizării în România a obiectivelor strategiilor europene și internaționale de reducere a dezastrelor;

b) adoptarea de politici și strategii pentru cunoașterea, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și pentru limitarea efectelor;

c) coordonarea gestionării situațiilor de urgență determinate de principalele tipuri de risc prevăzute în anexa nr. 2;

d) monitorizarea permanentă și evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților, din domeniul de competență;

e) îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor stabilite prin alte dispoziții legale.

(3) Persoanele din compunerea Comitetului național au următoarele atribuții principale:

a) președintele:

1. convoacă Comitetul național, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;

2. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare din domeniul de competență al Comitetului național;

3. aprobă planurile strategice elaborate în vederea prevenirii și contracarării riscurilor din domeniul de competență al Comitetului național;

4. îl informează operativ pe prim-ministru și prezintă în ședințele Guvernului hotărârile și propunerile Comitetului național;

b) vicepreședintele îndeplinește obligațiile de membru prevăzute la lit. c) și, în absența președintelui, exercită atribuțiile acestuia;

c) membrii:

1. prezintă informări și puncte de vedere ale ministerelor sau instituțiilor publice centrale pe care le reprezintă;

2. dispun aplicarea hotărârilor și măsurilor adoptate în domeniile de competență și urmăresc îndeplinirea acestora;

3. mențin legătura permanentă cu centrele operative corespondente.

Art. 3. –

(1) Comitetul național se întrunește semestrial, în ședințe ordinare și, ori de câte ori situația o impune, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui.

(2) Ședințele Comitetului național sunt conduse de președintele acestuia.

(3) Ministerul Public este reprezentat la ședințele Comitetului național în calitate de invitat permanent.

(4) La ședințele Comitetului național pot să participe, la invitația președintelui acestuia, în raport cu problemele înscrise pe ordinea de zi, reprezentanți ai altor ministere, instituții publice centrale și agenții nenominalizate în anexa nr. 1, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

Art. 4. –

Hotărârile Comitetului național se adoptă cu votul majorității simple a membrilor participanți la ședință, cu excepția hotărârilor referitoare la atribuțiile prevăzute la art. 20 lit. c) – e) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, care se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor participanți la ședință.

Art. 5. –

Managementul situațiilor de urgență din competența Comitetului național se realizează de Platforma de coordonare operațională, prin Centrul operațional de comandă al Guvernului.

Art. 6. –

(1) Platforma de coordonare operațională, denumită în continuare platforma, reprezintă o componentă interministerială a Comitetului național, cu atribuții operaționale, organizată la nivelul cabinetului viceprim-ministrului pentru securitate națională, președinte al Comitetului național.

(2) În cadrul platformei sunt reprezentate instituțiile prevăzute în anexa nr. 1, la nivel de secretar de stat sau alte persoane cu putere de decizie. La activitatea platformei pot fi invitați să participe specialiști, experți, analiști în materie, din alte instituții publice.

(3) Activitatea platformei este condusă de secretarul de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, desemnat de către președintele Comitetului național.

(4) Platforma se întrunește în compunerea adaptată în funcție de dinamica situației operative, la convocarea secretarului de stat prevăzut la alin. (3), pe baza ordinii de zi aprobate de președintele Comitetului național.

Art. 7. –

(1) Platforma asigură, pentru domeniul de competență al Comitetului național:

a) identificarea spectrului amenințări, vulnerabilități și riscuri specifice;

b) monitorizarea permanentă și analiza de risc, prin Centrul operațional de comandă al Guvernului;

c) elaborarea procedurilor operaționale standard;

d) analizele necesare și elaborarea documentelor de planificare strategică, respectiv planurile de contingență;

e) informarea operativă a președintelui Comitetului național despre evenimentele cu potențial de dezvoltare și care implică o acțiune integrată imediată;

f) verificarea modului de punere în aplicare a planurilor de acțiune de la nivelul structurilor de intervenție;

g) propuneri pentru coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate;

h) efectuarea de studii și cercetări în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență;

i) identificarea riscurilor care pot genera efecte în lanț;

j) asigurarea testării funcționării sistemului național de management al situațiilor de urgență.

(2) Platforma coordonează activitățile specifice pentru cunoașterea riscurilor din competența ministerelor și instituțiilor publice centrale reprezentate în Comitetul național.

(3) Platforma stabilește cerințele operaționale ale Centrului operațional de comandă al Guvernului, pe care le supune spre aprobare Comitetului național.

(4) Platforma efectuează analiza asupra evenimentelor și modului de acțiune în cazurile din competența Comitetului național și întocmește baza de bune practici, pentru ajustarea și recalibrarea procedurilor operaționale.

(5) În cazul situațiilor de urgență care, alături de măsurile de gestionare, implică activități de urmărire penală ori activități specifice Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, organele judiciare ale Ministerului Public au acces în timp real la toate datele și informațiile, iar la solicitarea acestora vor fi luate măsuri de conservare a probelor, inclusiv înregistrarea video a intervenției.

Art. 8. –

(1) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului național se asigură prin Direcția generală management operațional și probleme speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) Ministerele și instituțiile publice centrale prevăzute în anexa nr. 1 comunică Secretariatului tehnic permanent al Comitetului național, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentanții desemnați în cadrul platformei.

(3) Instituțiile publice reprezentate în Comitetul național au obligația de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul platformei, sens în care fac propuneri de nominalizare, în termen de 3 zile, ori de câte ori intervin schimbări privind reprezentarea de către persoanele nominalizate potrivit alin. (2).

Art. 9. –

(1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții principale:

a) gestionează documentele Comitetului național și ale platformei;

b) asigură transmiterea ordinii de zi și convocarea Comitetului național, dispuse de președinte;

c) primește și pregătește materialele pentru ședințele Comitetului național și asigură prezentarea acestora în format letric, președintelui și vicepreședintelui Comitetului național, respectiv transmiterea în format electronic, pe adresele oficiale de contact ale membrilor;

d) execută operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor Comitetului național;

e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul național;

f) asigură difuzarea documentelor emise de Comitetul național către componentele sistemului național de management al situațiilor de urgență și alte autorități prevăzute în hotărârile adoptate;

g) conlucrează cu secretariatele tehnice permanente asigurate de centrele operaționale, precum și cu centrele operative pentru situații de urgență;

h) urmărește asigurarea suportului logistic necesar desfășurării ședințelor Comitetului național;

i) îndeplinește atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Secretariatului General al Guvernului și alte sarcini stabilite de președintele sau vicepreședintele Comitetului național;Modificări (1)

j) gestionează informațiile transmise în cazul situațiilor de urgență produse la nivel național și internațional și asigură difuzarea acestora membrilor Comitetului național.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul tehnic permanent poate consulta specialiști din toate domeniile de activitate, potrivit atribuțiilor stabilite în competența autorităților și instituțiilor abilitate.

Art. 10. –

(1) Ședințele Comitetului național se desfășoară în spații special amenajate și echipate corespunzător, prin grija Secretariatului General al Guvernului sau a altor componente ale Comitetului național.

(2) Lista cuprinzând dotările principale necesare pentru activitatea Comitetului național este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor Comitetului național se asigură de către ministerele și instituțiile publice centrale pe care aceștia le reprezintă.

Art. 11. – Modificări (1)

Finanțarea cheltuielilor materiale și de servicii și a cheltuielilor de capital ale Comitetului național se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum și din alte surse interne și externe, potrivit legii.

Art. 12. –

Măsurile stabilite în hotărârile Comitetului național se transpun în acte emise, în condițiile legii, de miniștri și conducătorii instituțiilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 1, potrivit domeniului de competență.

Art. 13. –

Fluxul informațional-decizional pentru managementul situațiilor de urgență din competența Comitetului național este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. –

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. –

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
  PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
p. Ministrul economiei,
Bogdan Nicolae Badea,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes național și investiții străine,
Dan-Coman Șova
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 12 februarie 2014.

Nr. 94.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

MINISTERELE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE CENTRALE
reprezentate în Comitetul național pentru situații speciale de urgență

1. Ministerul Afacerilor Interne

2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

3. Ministerul Apărării Naționale

4. Ministerul Finanțelor Publice

5. Ministerul Afacerilor Externe

6. Ministerul Sănătății

7. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

8. Ministerul Transporturilor

9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

10. Ministerul Economiei

11. Ministerul pentru Societatea Informațională

12. Ministerul Educației Naționale

13. Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine

14. Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură

15. Serviciul Român de Informații

16. Serviciul de Telecomunicații Speciale

17. Serviciul de Protecție și Pază

18. Secretariatul General al Guvernului

19. Cancelaria Primului-Ministru

20. Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare

21. Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive

22. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

ANEXA Nr. 2

Principalele tipuri de risc generatoare de situații de urgență din competența Comitetului național pentru situații speciale de urgență

A. Riscuri naturale Modificări (1)

       
  Incendii de pădure Avalanșe Fenomene distructive de origine geologică
  Cutremure de pământ
  1 2 3

B. Riscuri tehnologice

                   
  Accidente, avarii, explozii și incendii Poluare de ape Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări Eșecul utilităților publice Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos Muniție neexplodată
  Industrie Transport și depozitare produse periculoase Transporturi Nucleare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. Riscuri biologice

     
  Îmbolnăviri în masă
  Epidemii Epizootii/Zoonoze
  1 2

D. Risc radiologic – indus de radiații ionizante

Precizări: Modificări (1)

A-1: incendii la: fondul forestier, vegetație uscată sau culturi de cereale

B-1: inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice

B-3: transporturi terestre, aeriene și navale, inclusiv metroul, tunele și transport pe cablu

B-5: inclusiv poluări cu impact major transfrontalier sau care pun în pericol viața oamenilor, mediul acvatic sau obiective majore de alimentare cu apă

B-7: utilități publice vitale și de amploare; rețele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicații, de energie electrică, de gaze, de energie termică centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate și pluviale; cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viața oamenilor

B-9: muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând dotările principale necesare pentru activitatea Comitetului național pentru situații speciale de urgență

1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu

2. Mijloace de comunicații: rețele de comunicații destinate situațiilor de urgență; telefoane fixe și mobile; faxuri; radiotelefoane analogice și digitale fixe, mobile și portabile; modem internet; echipament videoconferință; mijloace de comunicații prin satelit

3. Mijloace electronice de securizare a accesului și de supraveghere exterioară a locului de dispunere

4. Aparate radio

5. Aparate TV color

6. Mijloace informatice: laptopuri; stații de lucru; imprimante; software; ghiduri și proceduri

7. Instalații pentru aer condiționat și sisteme de filtroventilație

8. Aparatură de multiplicat documente

9. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare, multiplicare, îndosariere, arhivare

10. Generatoare de rezervă pentru producerea energiei electrice, în cazul întreruperii furnizării energiei electrice de la rețeaua națională de alimentare

ANEXA Nr. 4

SCHEMA
fluxului informațional-decizional din competența Comitetului național pentru situații speciale de urgență